Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

Anunț angajare bibliotecar

de | oct. 4, 2019 | Anunturi

 

 

 

 

BIBLIOTECA JUDETEANĂ ”CHRISTIAN TELL” GORJ

COMISIA DE CONCURS

BIBLIOTECAR DEBUTANT S / COMPARTIMENT PRELUCRARE

Nr. 1625 / 21.10.2019          

             ANUNȚ

PRIVIND REZULTATUL SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL    ORGANIZAT ÎN DATA DE 04.11.2019, PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE BIBLIOTECAR DEBUTANT S LA COMPARTIMENTUL PRELUCRARE

În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor contractuale vacante, Anexa nr.1, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere Procesul-verbal nr. 1624 /21.10.2019, încheiat de Comisia de concurs cu ocazia desfășurării selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului de bibliotecar debutant S la Compartimentul Prelucrare din data de 04.11.2019, vă aducem la cunoștință tabelul cu rezultatul selecției dosarelor de concurs:

Nr.

Crt

CODUL DE   IDENTIFICARE

A   CANDIDATULUI

REZULTATUL SELECȚIEI

DOSARELOR

MOTIVUL RESPINGERII

DOSARULUI

1 1491 ADMIS  
2 1505 ADMIS  
3 1506 ADMIS  
4 1507 ADMIS  
5 1511 ADMIS  
6 1518 ADMIS  
7 1521 ADMIS  
8 1522 ADMIS  
9 1530 ADMIS  
10 1531 ADMIS  
11 1532 ADMIS  
12 1533 ADMIS  
13 1534 ADMIS  
14 1535 ADMIS  
15 1536 ADMIS  
16 1537 ADMIS  
17 1544 ADMIS  
18 1545 ADMIS  
19 1546 ADMIS  
20 1547 ADMIS  
21 1549 ADMIS  
22 1552 ADMIS  
23 1553 ADMIS  
24 1554 ADMIS  
25 1555 ADMIS  
26 1556 ADMIS  
27 1559 ADMIS  
28 1560 ADMIS  
29 1561 ADMIS  
30 1562 ADMIS  
31 1563 ADMIS  
32 1564 ADMIS  
33 1567 ADMIS  
34 1568 ADMIS  
35 1569 ADMIS  
36 1570 ADMIS  
37 1571 ADMIS  
38 1572 ADMIS  
39 1573 ADMIS  
40 1574 ADMIS  
41 1575 ADMIS  
42 1576 ADMIS  
43 1577 ADMIS  
44 1579 ADMIS  
45 1580 ADMIS  
46 1581 ADMIS  
47 1582 ADMIS  
48 1583 ADMIS  
49 1584 ADMIS  
50 1585 ADMIS  
51 1588 ADMIS  
52 1589 ADMIS  
53 1590 ADMIS  
54 1591 ADMIS  
55 1592 ADMIS  
56 1593 ADMIS  
57 1595 ADMIS  
58 1597 ADMIS  
59 1598 ADMIS  
60 1600 RESPINS -nu îndeplinește condițiile specifice prevăzute în fișa postului, și anume: ”a) candidații să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă”.
61 1601 ADMIS  
62 1602 ADMIS  
63 1603 ADMIS  
64 1604 ADMIS  
65 1605 ADMIS  
66 1606 ADMIS  
67 1607 ADMIS  
68 1608 ADMIS  
69 1609 ADMIS  
70 1610 ADMIS  
71 1614 ADMIS  
72 1615 ADMIS  

Comunicarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs se face prin afișarea la sediul Bibliotecii Județene ”Christian Tell” Gorj din Calea Eroilor nr. 23 și pe pagina de internet www.bibliotell.ro.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției.

                        Data: 21.10.2019

                        Ora: 16.00

Secretar comisie: Anoaica Cristina

 

 

                                                                             

                                                 CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

                                              BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „CHRISTIAN TELL”GORJ

                                                Târgu Jiu, Str. EROILOR nr 23, jud. Gorj, tel/fax: 0253/214904

                                                    www.bibliotell.ro, e-mail:bjgorj@bibliotell.ro;bibliotell@yahoo.com.

               

               

ANUNȚ

Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj, cu sediul în mun. Tg-Jiu str. Eroilor nr. 23, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de bibliotecar debutant la Compartimentul Prelucrare.

Concursul se organizează în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor contractuale vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul de specialitatea şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Gorj, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

I.Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Bibliotecii Județene ”Christian Tell” Gorj.

1.1. Dosarul de concurs va conţine:

a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la pct. b),c) şi d) vor fi prezentate însoțite de documentele originale în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea de către secretarul comisiei de concurs.

   Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

1.2.Dosarele de concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului (ultima zi de depunere a dosarelor: 18.10.2019, ora 14.00), la secretariatul instituției.

Datele de contact ale secretarului comisiei de concurs:

Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj, Compartimentul Contabilitate, Resurse umane și Relații Publice, telefon/fax: 0253214904.

II. Condiţiile generale şi specifice pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a participa la concurs

 1. 2.1.Condiţii generale

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale, conform art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2.2.          Condițiile specifice prevăzute în fișa postului
    Pe lângă condiţiile generale prevăzute la punctul 2.1, candidații trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii specifice: 
 1. candidații să fie absolvenți de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

b) cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office, Internet, Windows 10;

III. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

Concursul se va organiza la sediul instituției din Tg. Jiu str. Calea Eroilor nr. 23, conform calendarului următor:

¨      Proba scrisă:   04 noiembrie 2019, ora 10.00;

¨      Proba practică : 06 noiembrie 2019, ora 10.00;

¨      Proba interviu: 08 noiembrie 2019, ora 10.00.

IV. Bibliografia stabilită pentru concursul pentru postul de bibliotecar debutant:

 1. Legea Bibliotecilor nr. 334/2002, republicată (în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005), cu modificările și completările ulterioare
 2. Strategia de dezvoltare a sistemului de biblioteci publice din judeţul Gorj pentru perioada 2014-2020, disponibil la : https://www.bibliotell.rodespre-noi/strategie.html
 3. Tratat de biblioteconomie vol. 1, București, ABR, 2013,
 4. Tratat de biblioteconomie vol. 2 partea I, București, ABR, 2014,
 5. Tratat de biblioteconomie vol. 2 partea II, București, ABR, 2016,
 6. Tratat de biblioteconomie vol.3 , București, ABR, 2017,
 7. Bîzdoacă, Elvira Nicoleta; Bîzdoacă, Nicu George – Inițiere în tehnoredactare – Craiova: Editura Arves, 2005.

Tematică:

¨    Sistemul național de biblioteci

¨    Bibliotecile publice

¨    Proiectarea unei biblioteci

¨    Cerințele pentru personalul din biblioteci

¨    Misiunile și funcțiile bibliotecilor publice;

¨    Dezvoltarea colecțiilor;

¨    Evidența, gestionarea și organizarea colecțiilor;

¨    Catalogare

¨    Indexarea documentelor – generalități

¨    Tipuri de indexare

¨    Catalogul de bibliotecă

¨    Sistemul de catalog de bibliotecă

¨    Statistica de bibliotecă;

¨    Marketing în bibliotecă;

¨    Biblioteca 2.0 – Obiective și principii

¨    Cultura informației

¨    Tehnoredactare

¨    Excel, Word, Internet, Windows 10

                   V. Calendarul de desfăşurare a concursului

5.1. Candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Bibliotecii Județene ”Christian Tell” Gorj, în termen de 10 zile lucrătoare de la data de afişării anunţului, respectiv în perioada 07 octombrie 2019 – 18 octombrie 2019.

5.2. Datele de desfăşurare a etapelor de concurs:

 1. Selecția dosarelor de concurs va avea loc, în termen de 1(una) zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. Rezultatele selecției, se vor afișa la sediu și pe pagina de internet .

Contestațiile la rezultatul selecției dosarelor se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor.

 1. Proba scrisă:   04 noiembrie 2019, ora 10.00;
 2. Proba practică : 06 noiembrie 2019, ora 10.00;
 3. Proba interviu: 08 noiembrie 2019, ora 10.00.

5.3.Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă

Rezultatele la fiecare probă se vor afişa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.

     5.4. Contestaţii se pot depune după afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviul, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului.

     5.5. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se va face prin afişare la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia,www.bibliotell.ro, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor pentru fiecare probă.

     5.6. Rezultatul final sa va afişa în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de comunicare a rezultatului la ultima contestaţia depusă, la sediu si pe pagina de internet www.bibliotell.ro .

Prezentul anunţ este publicat la sediul Bibliotecii Judeţene ”Christian Tell” Gorj și pe site-ul www.bibliotell.ro .               

          Manager,

                                                         Olimpia Bratu

  

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj
Calea Eroilor, numărul 23, Târgu Jiu, Gorj
Telefon: 0253/214.904
Email: bibliotell@yahoo.com
Suntem și pe Facebook
Locație – Google Maps

Evenimentele Bibliotecii

Vezi toate Evenimentele

Sari la conținut