Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

Anunț angajare inspector de specialitate

de | oct. 29, 2019 | Anunturi

 

 

 

 

                                                                             

                                                 CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ

                                              BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „CHRISTIAN TELL”GORJ

                                                Târgu Jiu, Str. EROILOR nr 23, jud. Gorj, tel/fax: 0253/214904

                                                    www.bibliotell.ro, e-mail:bjgorj@bibliotell.ro;bibliotell@yahoo.com.

               

                        Nr.1669/25.10.2019

ANUNȚ

Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj, cu sediul în mun. Tg-Jiu str. Eroilor nr. 23, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inspector de specialitate gradul I la Compartimentul Contabilitate, resurse umane și relații publice.

I.Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs.

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Bibliotecii Județene ”Christian Tell” Gorj.

1.1. Dosarul de concurs va conţine:

a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la pct. b), c) şi d) vor fi prezentate însoțite de documentele originale în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea de către secretarul comisiei de concurs.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

1.2.Dosarele de concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului (ultima zi: 12.11.2019, ora 16.30), la secretariatul comisiei de concurs.

Datele de contact ale secretarului comisiei de concurs:

Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj, Compartimentul Contabilitate, Resurse umane și Relații Publice, telefon/fax: 0253214904, interior 119.

II. Condiţiile generale şi specifice pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a participa la concurs

  1. 2.1.Condiţii generale

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2.2.Condițiile specifice prevăzute în fișa postului
    Pe lângă condiţiile generale prevăzute la punctul 2.1, candidații trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii specifice: 
  1. candidații să fie absolvenți de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile: contabilitate sau finanțe;

b) cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excel, Sistemul national de raportare – Forexebug;

c) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de   execuție – minimum 5 ani.

III. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

Concursul se va organiza la sediul instituției din Tg. Jiu str. Calea Eroilor nr. 23, conform calendarului următor:

       1. Proba scrisă:          20 noiembrie 2019, ora 10.00;

       2. Proba interviu:     22noiembrie 2019, ora 10.00.

IV. Bibliografia stabilită pentru concursul pentru postul de inspector de specialitate gradul I :

1. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

2. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;

3. Ordin nr. 2021/17.12.2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1917/2005.

4. O.M.F.P. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;

5. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

6. Legea nr. 98/2016 privind achizițițiile publice, actualizată;

7. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

8. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;

9. OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv;

10. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

11.OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, Partea VI: Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice Titlul III – Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice Cap. I, Cap.III, Cap.IV, Cap.V, PARTEA VII: Răspunderea administrativă, Titlul I – IV.

12. Ordin nr.128/18.01.2019 privind modificarea și completarea OMFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare- Forexebug;

13. Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicata.

14. Regulamentul de organizare si functionare al Bibliotecii Județene ”Christian Tell” Gorj.

     V. Calendarul de desfăşurare a concursului

5.1. Candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Bibliotecii Județene ”Christian Tell” Gorj, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv în perioada :

30 octombrie 2019 – 12 noiembrie 2019( ora 16.30).

5.2. Datele de desfăşurare a etapelor de concurs:

1. Selecția dosarelor de concurs va avea loc, în termen de 1(una) zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. Rezultatele selecției, se vor afișa la sediu și pe pagina de internet www.bibliotell.ro.

2. Contestațiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor.

3. Proba scrisă:       20noiembrie 2019, ora 10.00.

4. Proba interviu:   22 noiembrie2019, ora 10.00.

     5.3.Rezultatele la fiecare probă se vor afişa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.

     5.4. Eventualele contestaţii se pot depune după afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviul, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului.

   5.5. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se va face prin afişare la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia,www.bibliotell.ro, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor pentru fiecare probă.

   5.6. Rezultatul final sa va afişa în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de comunicare a rezultatului la ultima contestaţia depusă, la sediu si pe pagina de internet www.bibliotell.ro .

Prezentul anunţ este publicat la sediul Bibliotecii Județene ”Christian Tell” Gorj și pe site-ul www.bibliotell.ro .

                                                              

              Manager,

                                                                Olimpia Bratu

  

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj
Calea Eroilor, numărul 23, Târgu Jiu, Gorj
Telefon: 0253/214.904
Email: bibliotell@yahoo.com
Suntem și pe Facebook
Locație – Google Maps

Evenimentele Bibliotecii

Vezi toate Evenimentele

Sari la conținut