Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj

Anunț concurs bibliotecar

de | oct. 28, 2021 | Anunturi

 Centralizatorul privind concursul de bibliotecar este aici.

 

Anunț rezultat selecție dosare de înscriere pentru postul de bibliotecar – vă rugăm dați click aici.

 

Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj, cu sediul în mun. Tg-Jiu str. Eroilor nr. 23, organizează  concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de bibliotecar S grad profesional I la Biroul Comunicarea Colecțiilor – Secția de Artă ”Iosif Keber”.

Concursul se organizează în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor contractuale vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul de specialitatea şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Gorj, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

I.Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Bibliotecii Județene ”Christian Tell” Gorj.

1.1. Dosarul de concurs  va conţine:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului instituţiei organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la pct. b),c) şi d) vor fi prezentate însoțite de documentele originale în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea de către secretarul comisiei de concurs.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

1.2. Dosarele de concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului (ultima zi de depunere a dosarelor: 10.11.2021, ora 16.00), la secretariatul instituției.

Datele de contact ale secretarului comisiei de concurs:

Biblioteca Județeană ”Christian Tell” Gorj, Compartimentul Contabilitate, Resurse umane și Relații Publice, telefon/fax: 0253214904.

 

 

 

 

 

 1. Condiţiile generale şi specifice pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a participa la concurs

 

 • Condiţii generale

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale, conform art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

2.2. Condițiile specifice prevăzute în fișa postului     Pe lângă condiţiile generale prevăzute la punctul 2.1, candidații trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii specifice:

 1. candidații să fie absolvenți de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință Arte, domeniul de licență Arte vizuale;
 2. vechime în muncă: minimum 4 ani;
 3. c) cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office.

 

III. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 

Concursul se va organiza la sediul instituției din mun. Tg. Jiu str. Calea Eroilor nr. 23, conform calendarului următor:

 • Proba scrisă:   22  noiembrie 2021, ora 10.00;
 • Proba interviu: 24  noiembrie 2021, ora 10.00.

 

 1. Bibliografia stabilită pentru concursul pentru postul de bibliotecar S gradul profesional I:
 • Legea Bibliotecilor nr. 334/2002, republicată (în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005), cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată (în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 24 martie 2014), cu modificările și completările ulterioare;
 • Tratat de biblioteconomie vol. 2 partea a II-a, București, ABR, 2016, Capitolul III – Comunicarea colecțiilor, pag. 376-413;
 • Tratat de biblioteconomie vol. 2 partea a II-a, București, ABR, 2016, Capitolul V – Utilizatorii bibliotecii, pag. 463-475;
 • Florea Vasile, –  Arta românească de la origini pînă în prezent, București, Editura Litera, 2016;
 • Ion Mocioi– Iosif Keber – Tg-Jiu, Drim Edit, 2003.

 

 

 

 

 

Tematică:

 • Misiunile și funcțiile bibliotecilor publice;
 • Dezvoltarea colecțiilor de bibliotecă și a colecțiilor muzeale/memoriale;
 • Evidența, gestionarea și organizarea colecțiilor;
 • Comunicarea colecțiilor;
 • Promovarea colecției muzeale.
 • Utilizatorii bibliotecii;
 • Viața și opera lui Iosif Keber.
 • Tehnoredactare
 • Excel, Word

 

 1. Calendarul de desfăşurare a concursului

5.1. Candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Bibliotecii Județene ”Christian Tell” Gorj, în termen de 10 zile lucrătoare de la data de afişării anunţului, respectiv în perioada 28 octombrie 2021 – 10 noiembrie 2021.

5.2. Datele de desfăşurare a etapelor de concurs:

 1. Selecția dosarelor de concurs va avea loc, în termen de 1(una) zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. Rezultatele selecției, se vor afișa la sediu și pe pagina de internet bibliotell.ro.

Contestațiile la rezultatul selecției dosarelor se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor.

 1. Proba scrisă:   22 noiembrie 2021, ora 10.00;
 2. Proba interviu: 24 noiembrie 2021, ora 10.00.

5.3. Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă

Rezultatele la fiecare probă se vor afişa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.

5.4. Contestaţii se pot depune după afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă şi interviul, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului.

5.5.Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se va face prin afişare la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, www.bibliotell.ro, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor pentru fiecare probă.

      5.6.Rezultatul final sa va afişa în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de comunicare a rezultatului la ultima contestaţia depusă, la sediu si pe pagina de internet  www.bibliotell.ro .

Prezentul anunţ este publicat la sediul Bibliotecii Judeţene ”Christian Tell” Gorj, pe site-ul www.bibliotell.ro, în Monitorul Oficial al României , Partea a III-a, în cotidianul ”Adevărul” și pe portalul posturi.gov.ro.

 

 

Manager,

Olimpia Bratu

 

 

Model de cerere înscriere găsiți aici.

PRECIZĂRI PRIVIND ACCESUL IN INCINTA BIBLIOTECII JUDEȚENE  ”CHRISTIAN TELL” GORJ ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURSUL  ORGANIZAT ÎN PERIOADA 22-24 NOIEMBRIE 2021 PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI CONTRACTUALE VACANTE DE BIBLIOTECAR  STUDII SUPERIOARE, GRAD PROFESIONAL  I, LA BIROUL COMUNICAREA COLECȚIILOR – SECȚIA DE ARTĂ ”IOSIF KEBER” găsiți aici.

 

Biblioteca Județeană “Christian Tell” Gorj
Calea Eroilor, numărul 23, Târgu Jiu, Gorj
Telefon: 0253/214.904
Email: bibliotell@yahoo.com
Suntem și pe Facebook
Locație – Google Maps

Evenimentele Bibliotecii

Vezi toate Evenimentele

Sari la conținut